ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„СНИМАЙ И СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА” НА „БОЛЯРКА ВТ“ АД

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „СНИМАЙ И СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА” се организира и провежда от „БОЛЯРКА ВТ“ АД със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 90, наричано по-долу за краткост „Организатор на Промоцията“.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Всички участници в промоцията приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наричани за краткост „Официални правила“ или само „Правила“.

2.2. Официалните правила ще бъдат оповестени на следния интернет адрес www.boliarka.com и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията.

2.3. Информация за промоцията ще бъде разпространена и чрез брошури.

2.4. Решението да се организира промоцията съгласно посочените тук правила е окончателно и задължително за участниците. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или изменя правилата, по всяко време, като ако не е посочено друго, промените съответно измененията влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на следния интернет адрес www.boliarka.com.

2.5. С участието си в промоцията участниците се обвързват с Официалните правила на промоцията, публикувани на следния интернет адрес www.boliarka.com и се съгласяват да спазват условията и сроковетe регламентирани в тях.

2.6. С регистрирането си за участие в промоцията участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия свързани с участието в тази промоция.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „СНИМАЙ И СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА” се организира, провежда и важи за цялата територия на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията може да участва всеки търговец, който купува и предлага на потребителите в обектите си продуктите на „БОЛЯРКА ВТ“ АД. В промоцията няма право да участва „ВОЙСКОМ“ АД.

4.2. Всяко от лицата по т.4.1., има право да участва в промоцията, като изпрати снимка на заредена хладилна витрина с продукти от портфолиото на Болярка, като минимум 10 от тях са видимо поставени и са от описаните в част 6, при спазване реда и условията регламентирани в тези правила.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията започва на 00:01 ч. на 01.08.2015 г. и продължава до 23:59 ч. на 30.09.2015 г. Организаторът си запазва правото да промени датата на стартирането на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 01.08.2015 г.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.1. Всички опаковки, включени в Промоцията „СНИМАЙ И СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА“ са следните:
- БОЛЯРКА СВЕТЛО КЕН в алуминиева опаковка 0.5 л.
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в Стъклена бутилка от 0.5 л.
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л.
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л.
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА. НАГРАДИ.

7.1. В промоцията участват само опаковките в част 6.

7.2. Всеки участник изпратил снимка на заредена с продукти само от портфолиото на „БОЛЯРКА ВТ“ АД хладилна витрина, като минимум 10 от тези продукти са от изброените в част 6 от настоящите правила и са видимо поставени има възможност, при желание от негова страна може да участва в промоцията. Задължително условие е хладилната витрина на снимката да бъде собственост на Организатора и да е била предоставена на участника по силата на действащ договор за хладилна витрина. Всеки участник има право да участва всяка седмица само с една снимка на всяка от предоставените му от Организатора хладилни витрини. Необходимо условие е на снимката ясно да се виждат поне 10 от продуктите, изброени в част 6. Всеки участник участва с всички регистрирани снимки, изпратени в промоционалния период и отговарящи на реда и условията на тези правила.

7.3. Снимката следва да бъде изпратена в предварително определената продължителност на промоцията на следния имейл адрес: snimai@boliarka.com. Всеки участник трябва да напише в горепосочения имейл адрес наименованието на търговеца, ЕИК, неговия представляващ и актуален телефон за обратна връзка. Изпращането на снимка е валидно единствено, ако е в рамките на промоционалния период. В 3 (три) дневен срок от изпращане на снимката на горепосочения имейл адрес участникът ще бъде уведомяван по имейл дали снимката отговяря на реда и условията регламентирани в тези правила.

При правилно попълнени данни и снимка, отговаряща на тези правила ще бъде изпратен имейл със следното съдържание: „Благодарим за участието! Вашата снимка е успешно регистрирана в томболата.“

При неправилно въведени данни ще бъде изпратен имейл със следното съдържание: „Моля, попълнете коректно Вашите данни съобразно Общите условия на играта. За повече инфромация www.boliarka.com.“
При снимка, която не отговаря на тези правила ще бъде изпратен имейл със следното съдържание: „Вашата снимка не отговаря на Общите условия на играта. За повече инфромация www.boliarka.com.“

Организаторът запазва правото си в случай на съмнения, че даден участник нарушава официалните правила на промоцията да свали от участие някой от неговите снимки или да прекрати участието му в промоцията.

В промоцията няма да бъдат включвани:

Снимки, които са обект на авторски права, които потребителят не притежава. В такъв случай Организаторът ще се свърже с въпросния участник, който трябва да отговори до 72 часа след получаване на запитването и да даде директни доказателства за притежанието на правата върху снимката. Ако потребителят не го направи, снимката ще бъде свалена от участие в промоцията.

Снимки, които имат обидно или вулгарно съдържание, които показват публични личности, видни религиозни символи, изразяват омраза или друг обиден мотив, илюстрират агресия, консумация от непълнолетни, или безотговорна консумация.

Не се допускат снимки, които съдържат продукти, лога или други символи на напитки с марки различни от портфолиото на „БОЛЯРКА ВТ”АД.

Ако участникът е изпратил снимка, която не отговаря на тези правила, Организаторът има правото да го изключи от промоцията занапред, без да има по-нататъшни задължения към него.

Организаторът запазва правото самостоятелно да взима финално решение за изтриване на снимки и дисквалифициране на участници, които са нарушили официалните правила на промоцията. Организаторът запазва правото си да допълва тези официални правила, с цел да коригира и/ или предотврати деяния, които накърняват духа на промоцията и интересите на участниците.

7.4. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип посредством софтуер, който електронно тегли на случаен принцип печелившите, в присъствието на нотариус на 12.10.2015 г. Организаторът ще раздаде общо десет награди, както следва:

  1. Подаръчен ваучер на стойност 500 лв. – 5 броя
  2. Подаръчен ваучер на стойност 200 лв – 5 броя

Всеки участник може да спечели една от обявени награди.

Подаръчните ваучери са на стойност 500 (петстотин) лева или 200 (двеста) лева и важат за получаване на стока от търговските обекти на „Техномаркет“. Всеки подаръчен ваучер е валиден само в случай, че е подпечатан и подписан. Ваучерът може да се използва еднократно и сумата, описана в него, не може да се изплаща в брой. С подаръчния ваучер може да се пазарува и с доплащане, но не може да се пазарува с отстъпка. Подаръчният ваучер е валиден за срок от 01.10.2015 г до 01.10.2016 г. След изтичане на този срок ваучерът се счита обезсилен. Подаръчният вачер важи за всички магазини на веригата „Техномаркет“ с изключение на на магазини Техномаркет Габрово, Първомай и Гоце Делчев, както и електронния магазин www.technomarket.bg. Спечелилите участници имат право да закупят стоки в търговските обекти на „Техномаркет“ само до стойността, означена на подаръчния ваучер, като ресто не се връща за закупени стоки на по-ниска стойност, или да доплатят до продажната цена на съответната стока над стойността на подаръчния ваучер.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Спечелилите от томболата ще бъдат уведомявани по телефона от представител на Организатора на Промоцията и оповестени на следния интернет адрес www.boliarka.com. След уведомяването, печелившият трябва да предостави адрес за доставка на наградата. Организаторът на Промоцията не носи отговорност в случай, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълно или неточно наименование на търговеца или по друг начин е предоставил неправилни или неточни данни за участие.

8.2. Телефонната линия 0700 17 771 (на цената на селищен разговор във фиксираната мрежа на БТК), обслужваща промоцията, е с работно време всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа през целия период от започване на промоцията до 12.11.2015 г. включително.

8.3 Наградите се доставят безплатно – чрез куриер и/или чрез представител на Организатора и подписване на Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата, в работно време от 09.00 до 18.00 часа на посочения адрес за доставка, в срок от 15 (петнадесет) работни дни от датата на изтегляне на съответния печеливш. При получаването на всяка от наградите получателят трябва да докажe, че е законен предствител на спечелилия търговец или, че е надлежно упълномощен да получи спечелената награда. Получателят трябва да удостовери че e пълнолетен, чрез представяне на документ за самоличност. Ако получателят е непълнолетен, той няма право да получи спечелената награда.

8.4. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани.

8.5. В случай че спечелилият участник не може да бъде открит на посочен от него адрес и не се свърже с Oрганизатора на телефон 0700 17 771 (на цената на селищен разговор във фиксираната мрежа на БТК), за да потърси наградата си в срок от 1 (един) месец, от датата на изтегляне на съответния печеливш, Организаторът на Промоцията не носи отговорност за съхраняването и предаването на спечелената награда.

8.6. Организаторът няма ангажимент да предостави награда на спечелил участник, регистрирал непълни или неверни данни.

8.7. Наградата се получава лично от спечелилия участник или от лице, писмено упълномощено за това от него.

8.8. Информацията за спечелилите участници ще бъде публикувана на интернет адрес www.boliarka.com.

ЧАСТ 9. ГРЕШКИ

9.1. Организаторът не носи отговорност при печатна или друг вид грешка на подаръчните ваучери.

9.2. След успешното изпращане всяка снимка подлежи на индивидуална проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице. Снимките, които са неясни, несъответстващи на изисканата информация, подправени, манипулирани, се считат за невалидни. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, използвал такива невалидни снимки за регистрация, включително да му отнеме правото да получи награда, за която вече е бил изтеглен.

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Всички регистрации преди или след определения в тези правила срок на промоцията, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в промоцията, се считат за невалидни.

10.2. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове и за непечеливши претенции. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

ЧАСТ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

ЧАСТ. 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. Организаторът на промоцията поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в промоцията, единствено по повод и във връзка с промоцията. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. Организаторът на Промоцията се задължава да използва ограничено събраните данни, т.е. максимално до 1 (една) календарна година, след приключване на промоцията.

12.2. Организаторът на Промоцията е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 15430 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в промоцията ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.

12.3. Отказът да се предоставят личните данни, води до невъзможност за участие в Промоцията и за получаване и използване на спечелена награда.

12.4. В случай на спечелване на награда участниците в промоцията се съгласяват, че техните имена могат да се публикуват на интернет страницата на промоцията www.boliarka.com, с цел оповестяване на печелившите участници от промоцията.

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с тези правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи награда, компенсация и не се допуска връщане на продукта. Организаторът, в такъв случай, няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от това прекратяване.
13.2. Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в промоцията.

ЧАСТ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

14.1. Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 16. ПУБЛИЧНОСТ

16.1. С участието в тази промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани неограничено в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията.

.

*За повече информация относно промоцията:
тел: 070017771